ONDO автоматизира напояването и прецизното торене в 500 дка лозови масиви

Все повече стопанства с налична автоматизация на напояване и торене се обръщат към ONDO с цел модернизация, т.е замяна на техните настоящи решения за автоматизация. Това е т.нар ретрофитинг – модернизация, при което ONDO изцяло се интегрира със съществуващата, вече изградена и работеща инфраструктура за напояване и торене в стопанството.

Един от най-новите клиенти на ONDO, който модернизира автоматизацията на напояването и прецизното торене в своето стопанство с ONDO, e Стопанство ‘Ковекс’. Стопанството отглежда 500 дка лозови масиви в района на гр. Стрелча и на гр. Панагюрище, като продукцията се използва за производството на собствена марка вина.

Основните цели, които клиентът търси да постигне с тази модернизация, са:

  • По-прецизно и ефективно управление на процесите по напояване и торене
  • Напълно отдалечен контрол и мониторинг от всяко мобилно устройство и всяка точка на света
  • Проследяване и отчетност на сензорните данни и извършените от системата автоматични действия, както и проследяване на ръчно управлявани процеси
  • Интеграция на системата с метео станция и модел за превенция срещу болести по лозата
  •  

Ефективното управление на прецизното напояване и прецизното торене при лозовите масиви, съобразено с фазата на равитие на растението, е изключително важно, с оглед постигането на по-високи добиви и грозде с високи вкусови, багрилни и ароматни качества. В стопанство ‘Ковекс’, ONDO модернизира и оптимизира процесите по прецизно напояване и торене чрез интегриране на 2 ONDO решения, всяко от тях автоматизиращо съответните процеси в 250 дка насаждения с изградено подземно капково напояване и кабелно-базирана инсталация. Храненето на растенията се реализира с 3-канален хранителен възел, във всяка една от площите.

Мониторингът на почвената влажност се реализира с общо 6 сензора за почвена влажност, всеки от тях измерващ влажността на 3 почвени дълбочини – 30/60/90 см. Измерването на различна дълбочина е от висока важност за растенията, с оглед оценка на вероятността за преовлажняване в процеса на зреене и формиране на плода. Чрез сензорите за почвена влажност се контролира и засушаването на насажденията, което е нужно да се създаде около 2-3 седмици преди очакваната беритба на плода. Целта е насищане на плода с вкусове, аромати и захари в процеса на формиране и зреене на плода.

Измерените почвени данни са интегрирани с ONDO и се визуализират в реално време.

С цел ефективен мониторинг на данните на околната среда, в двете земеделски площи са разположени и 2 метео станции ONDO Weather. Метео станциите са интегрирани с модел за превенция на болести по лозата.

Болестите по лозовите насаждения са една от ключовите причини за лошото количество и качество на реколтата. Същевременно честото третиране на насажденията, с оглед предпазването им от тези болести, има негативен икономически ефект за производителя, както и негативен екологичен ефект върху насажденията. Благодарение на метео станциите и интегрираният с тях модел за болести по лозата, насажденията в стопанство ‘Ковекс’ се третират само при висока вероятност за развитие на болести. Резултатът е чиста продукция, намаляване третирането с препарати за растителна защита, което води до по-добри финансови резултати за производителя.

С цел предлагане на цялостно решение според нуждите на стопанството, ONDO подбра и достави за ‘Ковекс’ и камера за измерване на водния тургор в стъблото на растението. Тази камера е своеобразен сензор за проследяване на водния стрес на растението, като предстои интеграция на този сензор с ONDO, с цел визуализация и мониторинг на данните в реално време.

Не на последно място, отбелязваме, че финансирането по този проект беше реализирано по европейска програма ”Преструктуриране и конверсия на лозя”. Екипът на ONDO разработи необходимата документация и икономическа обосновка за проекта и предостави всички изисквани документи в съответните срокове и формати. Стремим се да оказваме максимална подкрепа и съдействие на всеки фермер, който желае да интегрира решенията на ONDO в стопанството си чрез финансиране по европейски програми.

Пожелаваме успех на поредния клиент на ONDO, избрал да подобри финансовите резултати на стопанството си чрез използване на умни технологии в земеделието!

Споделете този пост