Предизвикателствата пред съвременното земеделие, с които умните земеделски технологии успешно се справят

В наша предишна статия разяснихме какво е умно земеделие и как, в основата си, протича управлението на процесите в едно стопанство, използващо умно земеделие. “Екзотика” ли е обаче умното земеделие? Всъщност, в съвсем близкото бъдеще то ще бъде абсолютно задължително за оцеляването на всяко едно земеделско стопанство, поради нарастващите предизвикателства в тази човешка дейност.

Предвиждания на ООН показват, че населението на земята се очаква да достигне 9.7 милиарда до 2050 година. Това значи увеличено търсене на храна със същите налични природни ресурси. Очевидно е, че без конкретни иновации, които да увеличат производителността и ефективността на земеделието, като в същото време оптимизират използването на основните ресурси, няма как да се удовлетвори постоянно нарастващото търсене на земеделски продукти.

Дори и при настоящите условия, обаче, земеделието вече има множество проблеми:

Влошено качество на почвата

Системната употреба на химически торове, пестициди и инсектициди в земеделието значително намалява плодородността на почвата. Качеството на почвата намалява, намаляват темповете на растеж на отглежданите култури, което от своя страна изисква да се вкарват още и още химически торове, пестициди и инсектициди.

В допълнение, използването на химически торове се просмуква в почвата и замърсява водните източници, които се намират в околността на стопанството.

Промяна в климата

Нуждата от повече продукция води до нужда от повече земеделски площи. Изсичат се гори, с цел усвояване на земята, което води до повишение на температурите. Промяната в климата има негативен ефект върху хората, но и особено негативно се отразява върху растежа на растенията.

Интензивна консумация на ресурси

В селското стопанство се използват значителни природни ресурси – металите, използвани за земелските машини и природните горива за работата им са само някои от тях. Това още повече усилва негативния ефект върху околната среда.

Увеличено съдържание на въглероден диоксид в атмосферата

Увеличеното усвояване на земи за земеделие, за сметка на горските масиви, води до увеличено съдържание на въглероден диоксид в атмосферата.

Намаляване на биологичното разнообразие

]Ликвидирането на масиви от най-различни растителни видове, за да се превърнат те в обработваема земя, намалява биологичното разнообразие, което пък има негативен ефект върху околната флора и фауна.

При очакваното нарастване на търсенето на прясна храна, горните проблеми сериозно ще се задълбочат. С прилагането на умните земеделски технологии, много от тях могат да бъдат разрешени. Как точно?

✓ Прецизно земеделие

Използването на сензори за получаването на данни за състоянието на почвата и въздуха позволява да се направи точна преценка за нуждите на различните видове растения и различните участъци земеделска земя.

✓ Умно напояване

Благодарение на данните, получени от разположените сензори, се реализира автоматизирано и адаптиращо се към нуждите на растенията и условията на околната среда напояване. Така, от една страна, се увеличава добиваната реколта, а от друга се намаляват използваните природни ресурси – вода и енергия.

✓ Съобразяване на процесите по отглеждане на растенията с прогнозата за времето

Автоматизираното адаптиране на контрола на напояването и климата спрямо прогнозата за времето значително оптимизира използването на основни ресурси и позволява максималното им усвояване от растенията.

✓ Отдалечен мониторинг и контрол

Земеделските стопанства често са обширни, а квалифицираният персонал, който може да взема решения за предприемането на различни действия е оскъден. Липсата на навременна информираност и бърза реакция може да доведе до огромни загуби на реколта. С наличието на технология за отдалечен мониторинг и контрол на всички процеси по отглеждането на растенията, информацията се получава веднага, а реакцията е навременна – като тя може да бъде напълно автоматизирана или контролирана от човек.

Това са само няколко насоки, в които умните земеделски технологии могат да помогнат за справянето с предизвикателствата на нарастващото търсене, като същевременно се гарантира устойчив модел на земеделие.

ONDO Smart Farming e най-новата платформа за умно земеделие, с която всички земеделци, независимо от размера си, могат да автоматизират напояването, торовнасянето, климат контрола и мониторинга на стопанствата си. А икономическият ефект е видим още с първата реколта.

Споделете този пост